Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường, mở rộng hình thức họp trực tuyến

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 45) đã được Thủ tướng Chính Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018, Quyết định 45 thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, theo quy định của chế độ họp mới được ban hành, các nguyên tắc tổ chức cuộc họp gồm có: Giải quyết công việc đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết; Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị;

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp; Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Quyết định 45 cũng nêu rõ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, một trong những biện pháp thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện là ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng; tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến.

Đối với việc xác định hình thức tổ chức họp, theo quy định tại Quyết định 45, người chủ trì cuộc họp căn cứ vào nội dung, quy mô, thành phần tham dự, điều kiện phương tiện kỹ thuật, công nghệ để quyết định hình thức tổ chức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến bảo đảm hiệu quả, thuận lợi, tiết kiệm và bảo đảm bí mật nhà nước.

Mở rộng hình thức họp trực tuyến với các cuộc họp có nhiều thành phần tham dự, bao gồm: cuộc họp giao ban định kỳ, giải quyết công việc của Chủ tịch UBND cấp trên với Chủ tịch UBND cấp dưới; họp giữa các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ với cơ quan, đơn vị trực thuộc ở địa phương; cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, họp sơ kết, tổng kết trên phạm vi toàn ngành do bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức, họp tổng kết ngành của địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức; cuộc họp chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh tổ chức; cuộc họp tập huấn do bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức; họp lấy ý kiến về các đề án, dự án, dự thảo văn bản được tổ chức trong phạm vi toàn quốc hoặc trong phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cuộc họp khác theo yêu cầu triệu tập của cơ quan, đơn vị tổ chức họp.

Giấy mời, tài liệu phục vụ cuộc họp phải được ký số theo quy định của pháp luật và được gửi bản điện tử cho các cơ quan, đơn vị, người tham dự họp qua chức năng của hệ thống quản lý văn bản (trừ tài liệu mật được thực hiện theo quy định đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước); ngoài ra có thể áp dụng thêm các cách thức: fax, thư điện tử công vụ; điện thoại cá nhân, tin nhắn, thông báo qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đăng tải trên website của cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức họp.

Cũng tại Quyết định 45, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các bộ, UBND các cấp. Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cuộc họp trực tuyến.

Với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi hành các biện pháp cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới sự chỉ đạo, điều hành để giảm bớt, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc họp trực tuyến của bộ, cơ quan ngang bộ và ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến, trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ họp trực tuyến tại bộ, cơ quan ngang bộ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chuyên mục riêng về họp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để đăng tải giấy mời họp, chương trình, tài liệu đối với những cuộc họp theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

 
29/12/2018

Số lượt đọc: 492
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 Kiến thức căn bản

 Liên kết trang web